Dokumenty prawne ChRL

Zawiadomienie Ministerstwa Spraw Obywatelskich w sprawie rejestracji miejsc kultu religijnego jako osób prawnych z 5 stycznia 2019 r.

 

Dokument oryginalny: https://www.gov.cn/gongbao/content/2019/content_5395498.htm

 

Tłumaczenie: Natalia Szczypiorowska

 

(Zawiadomienie dotyczące Władz ds. Religijnych Rządu Ludowego na szczeblu prowincjonalnym, w regionach autonomicznych oraz miastach wydzielonych, Komisji do Spraw Etnicznych i Religijnych, Komisji Obywatelskich oraz Komisji Etnicznych i Obywatelskich przy Korpusie Produkcyjno-Budowlanym (Xinjiang Shengchan Jianshe Bingtuan Minzongju 新疆生产建设兵团民宗局) w prowincji Xinjiang.

Na podstawie odpowiednich przepisów zawartych w Ogólnych Przepisach Prawa Cywilnego Chińskiej Republiki Ludowej (Zhonghua Renmin Gongheguo minfa zongze 中华人民共和国民法总则) oraz Rozporządzenie o religii (Zongjiao shiwu tiaoli 宗教事务条例) wyróżniono istotne zagadnienia dotyczące rejestracji miejsc kultu religijnego jako osób prawnych, w celu uregulowania tej kwestii, a także ochrony praw i korzyści miejsc działalności wyznaniowej.

 1. Aby zarejestrować miejsce kultu religijnego jako osobę prawną, należy złożyć podanie do Władz ds. Religijnych Rządu Ludowego na poziomie powiatu (Xian ji Renmin Zhengfu Zongjiao Shiwu Bumen 县级人民政府宗教事务部门) po wcześniejszym uzyskaniu zgody lokalnej organizacji religijnej i pozytywnej weryfikacji Powiatowego Oddziału Ministerstwa do Spraw Obywatelskich (Xian ji Renmin Zhengfu Mínzheng Bumen县级人民政府民政部门). 
 2. Aby złożyć wniosek o rejestrację:
  1. Miejsce kultu religijnego musi zaliczać się do klasztorów, meczetów lub kościołów zarejestrowanych przez Władze ds. Religijnych Rządu Ludowego.
  2. W miejscu kultu religijnego przebywają osoby duchowne pełniące funkcje koordynujące i inni pracownicy, których zawód jest związany z działalnością tego obszaru. 
  3. Należy posiadać własny kapitał zakładowy, nie mniejszy niż sto tysięcy juanów. 
  4. Zarządzanie środkami finansowymi powinno być zgodne z państwowymi przepisami dotyczącymi finansów, aktywów i rachunkowości.
  5. Miejsce kultu religijnego posiada zorganizowaną strukturę oraz rzetelny statut.

Miejsce kultu religijnego powinno zostać zarejestrowane jak osoba prawna pod taką samą nazwą, jaka występuje w „Zaświadczeniu o rejestracji miejsca kultu religijnego” (Zongjiao huodong changsuo dengji zheng 宗教活动场所登记证) .

 1. Rejestrację poprzedza weryfikacja przez Władze ds. Religijnych Rządu Ludowego na poziomie powiatu. Należy dostarczyć następujące dokumenty:
  1. Podanie o rejestrację osoby prawnej;
  2. Pisemną opinię wydaną przez lokalną organizację religijną;
  3. Kopię „Zaświadczenia o rejestracji miejsca kultu religijnego”;
  4. Informacje na temat tożsamości i ogólnej sytuacji proponowanego przedstawiciela prawnego, osoby zarządzającej całą organizacją, osób duchownych i innych pracowników związanych z działalnością danego miejsca. Osoby duchowne dostarczają również certyfikat uprawniający do wykonywania zawodu;
  5. Zaświadczenie o zgodności kapitału zakładowego;
  6. Raport z audytu finansowego, wydawany przez firmę księgową posiadającą kwalifikacje w zakresie weryfikacji kapitału;
  7. Szkic statutu;
 2. Władze ds. Religijnych Rządu Ludowego na poziomie powiatu powinny podjąć decyzję w ciągu 20 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Jeżeli po weryfikacji zostanie uzyskana zgoda, wnioskodawca otrzymuje dokument potwierdzający pozytywne rozpatrzenie wniosku. Jeśli wnioskodawca nie uzyska zgody, zostanie o tym powiadomiony pisemnie. 

Dokument potwierdzający pozytywną weryfikację wniosku powinien zawierać nazwę miejsca kultu religijnego, adres, informacje o wysokości kapitału zakładowego, a także imię i nazwisko oraz ujednolicony identyfikator wiarygodności społecznej (Tongyi shehui xinyong daima 统一社会信用代码)2 przyznając lub przedstawiciela prawnego i osoby zarządzającej całą działalnością.

 1. Po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego pozytywną weryfikację wniosku należy udać się do Powiatowego Oddziału Ministerstwa do Spraw Obywatelskich w celu rejestracji osoby prawnej.

Powiatowy Oddział Ministerstwa do Spraw Obywatelskich wydaje pozwolenie na rejestrację w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Osobom, które uzyskały zgodę, wydaje się certyfikat rejestracji. Jeżeli osoba prawna nie zostanie zarejestrowana, wnioskodawca zostanie o tym powiadomiony pisemnie.

 1. „Certyfikat miejsca kultu religijnego jako osoby prawnej” (Zongjiao huodong changsuo faren dengji zhengshu 宗教活动场所法人登记证书) zawiera nazwę, adres, dane przedstawiciela prawnego, wysokość kapitału zakładowego i ujednolicony identyfikator wiarygodności społecznej. 

Przedstawiciel prawny miejsca kultu religijnego w zasadzie nie może być przedstawicielem prawnym podobnej działalności.

Wzór „Certyfikatu rejestracji miejsc kultu religijnego jako osób prawnych” jest ustalony przez Ministerstwo do Spraw Obywatelskich.

 1. Statut miejsca kultu religijnego o statusie osoby prawnej jest sprawdzony i zatwierdzany przez Władze ds. Religijnych Rządu Ludowego na poziomie powiatu. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania osoby prawnej. Tekst przykładowego dokumentu statutowego jest podany przez Władze ds. Religijnych Rządu Ludowego.
 1. Miejsce kultu religijnego, które uzyskało status osoby prawnej składa wniosek o wyprodukowanie własnej pieczątki, otwarcie rachunku bankowego i rejestrację podatkową. Ponadto, należy zgłosić wzór pieczątki do Władz ds. Religijnych Rządu Ludowego na poziomie powiatu i Ministerstwa do Spraw Obywatelskich, w celu włączenia wzoru do akt. 
 2. Jeśli status prawny miejsca kultu religijnego ulega zmianie i staje się ono osobą prawną, należy uzyskać dokument potwierdzający pozytywną weryfikację wydawany przez Władze ds. Religijnych Rządu Ludowego na poziomie powiatu. Następnie należy zarejestrować nowy status prawny w lokalnym Powiatowym Oddziale Ministerstwa do Spraw Obywatelskich. 
 3. 10.W przypadku, kiedy miejsce kultu religijnego o statusie osoby prawnej zakończy swoją działalność, lokalne Władze ds. Religijnych Rządu Ludowego na poziomie powiatu odbierają „Zaświadczenie rejestracji miejsca kultu religijnego” oraz kierują utworzeniem jednostek likwidacyjnych w celu przeprowadzenia działań zgodnie z prawem. Następnie Władze ds. Religijnych Rządu Ludowego na poziomie powiatu uchylają zaświadczenie o pozytywnej weryfikacji, a w ostatnim etapie Powiatowy Oddział Ministerstwa do Spraw Obywatelskich unieważnia rejestrację. 
 4. Ustanowienie, zmiana oraz unieważnienie rejestracji miejsc kultu religijnego jako osób prawnych jest ogłaszane przez Powiatowy Oddział Ministerstwa do Spraw Obywatelskich.
 5. Naruszenie art. 64, 65, 67 Rozporządzenia o religiach (Zongjiao shiwu tiaoli 宗教事务条例) przez miejsce kultu religijnego o statusie osoby prawnej jest sankcjonowane przez organ zarządzający rejestracją lub zatwierdzony organ zakładowy. Sankcje nakładają również Władze ds. Religijnych Rządu Ludowego na poziomie powiatu. W przypadkach poważnych wykroczeń, Władze ds. Religijnych Rządu Ludowego na poziomie powiatu zgodnie z prawem uchylają „Zaświadczenie rejestracji miejsca kultu religijnego”. Powiatowy Oddział Ministerstwa do Spraw Obywatelskich unieważnia ,,Certyfikat rejestracji miejsca kultu religijnego jako osoby prawnej”.
 6. Władze ds. Religijnych Rządu Ludowego i Oddziały Ministerstwa do Spraw Obywatelskich na poziomie gminnym lub wyższym zgodnie z prawem kierują pracą organów powiatowych przy rejestracji. 
 7. Niniejsze zawiadomienie zostanie wchodzi w życie dnia 1.04.2019 r.

---------------------------------

1 Tytuł oryginału: 国家宗教事务局 民政部关于宗教活动场所办理法人登记事项的通知 Guojia zongjiao shiwuju minzhengbu guanyu zongjiao huodong changsuo banli faren dengji shixiang de tongzhi, opublikowany na stronie Ministerstwa Spraw Cywilnych ChRL, https://www.gov.cn/gongbao/content/2019/content_5395498.htm [15.06.2023 r.]. Tłumaczenie na język polski zostało opublikowane w: Chiny Dzisiaj, Rok XII (2019), nr 3-4 (42-43), s. 25-26.

2 Ujednolicony identyfikator wiarygodności społecznej: system wiarygodności społecznej to zbiór mechanizmów, które śledzą działania firm i jednostek, przez co odejmowane są punkty za określone zachowania gospodarcze, społeczne i polityczne. Wynik punktacji ma szeroki wpływ na życie obywateli, wpływając na ich zdolność znalezienia pracy, możliwość ubiegania się o pożyczki i kredyty hipoteczne, a nawet zdolność do podróżowania. Za: Rogier Creemers, China's Social Credit System: An Evolving Practice of Control (May 9, 2018). Dostępne na: SSRN: https://ssrn.com/abstract=3175792 lub: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3175792 [dostęp: 24.10.2019.]. Przyp. tłum.

Jeśli chciałbyś/chciałabyś wesprzeć finansowo wydawanie czasopisma "Chiny Dzisiaj"
przekaż darowiznę na konto Stowarzyszenia Sinicum.

Numer konta:
79 1090 1753 0000 0001 1953 7494
Dopisek: Darowizna na cele Statutowe

Kontakt z Redakcją

Tel. 511 668 787
redakcja.chinydzisiaj@gmail.com
chinydzisiaj@sinicum.pl

sinicum logo300px png