Dokumenty prawne ChRL

Wystąpienie Xi Jingpinga z 4 grudnia 2021

 

Komentarz: Praca w sferze polityki religijnej

W dniach 3–4 grudnia 2021 r., w Pekinie odbyła się konferencja na temat pracy w sferze religijnej, w której brali udział najwyżsi przedstawiciele Komunistycznej Partii Chin. Jest to kolejna konferencja tego rodzaju, poprzednią zorganizowano w dniach 22–23 kwietnia 2016 r. W obu konferencjach brał udział Xi Jinping – sekretarz generalny KPCh i przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej. 

Praca w sferze religii to pojęcie, które w żargonie partyjnym jest używane na określenie zadań Komunistycznej Partii Chin w odniesieniu do religii lub całości spraw związanych z realizacją jej polityki wobec religii. W ciągu ostatnich kilku lat szczególne miejsce zajmuje w niej polityka sinizacji wszystkich religii w Chinach. Przy czym sinizację należy rozumieć jako dostosowywanie się wszystkich organizacji religijnych do wymogów politycznych i administracyjnych stawianych im przez rząd chiński oraz adaptację kulturową do kultury chińskiej w przypadku religii pochodzenia niechińskiego.

Poniżej znajduje się tłumaczenie omówienia wystąpienia przewodniczącego Xi Jinpinga, które zostało opublikowane na stronach portalu Qiushi1 [求是, Poszukiwanie Prawdy]. Jest on związany z czasopismem o tej samej nazwie, będącym obecnie oficjalnym medium Komunistycznej Partii Chin.

Marek Tylkowski

Dokument oryginalny: http://www.qstheory.cn/qshyjx/2021-12/06/c_1128135678.htm

 

Dyskusja o pracy w sferze polityki wobec religii – głęboki sens słów Xi Jinpinga

 

Tłumaczenie: Marek Tylkowski, Agnieszka Łobacz

 

Ogólnokrajowa konferencja na temat pracy [Partii] w polityce wobec religii z udziałem Xi Jinpinga – sekretarza generalnego KC KPCh, przewodniczącego państwa, przewodniczącego Centralnej Komisji Wojskowej, odbyła się w Pekinie w dniach  3–4 grudnia 2021 roku. Sekretarz generalny w przemówieniu wyraźnie wskazał wielką doniosłość polityczną, ideową i teoretyczną utrzymania kierunku sinizacji religii w naszym kraju, a w pracy w sferze religii w nowej epoce właściwego wypełniania ideowych wytycznych, strategicznych celów, kluczowych zadań i przedsięwzięć związanych z bieżącą polityką. To programowy dokument wskazujący zadania w sferze religii w nowej epoce, wytyczający jasno dalszy kierunek w pracy w sferze religii w nowej epoce i dostarczający jej fundamentów.

 

Pozytywne efekty działania Partii w sferze religii:

  • Komitety partyjne wszystkich szczebli wdrażały decyzje władz centralnych, a wprowadzone innowacje przyniosły pozytywne efekty.
  • Podstawowa linia Partii w stosunku do religii była wdrażana bardziej wszechstronnie, jej mechanizmy zostały udoskonalone, a system prawny oraz ramy polityki wobec religii stają się coraz bardziej solidne. Wśród dostojników  religijnych i rzesz wyznawców nieustannie rośnie świadomość  poszanowania prawa, uczenia się prawa, jego przestrzegania i stosowania, przyczyniając się do coraz głębszej sinizacji religii w naszym kraju.
  • W środowiskach wyznawców promowano ducha patriotyzmu, głoszono uwzględnianie szerszej perspektywy2, rządy prawa, opieranie się na zasadach nauki, troskę o innych. Stale rosło identyfikowanie się z wielką ojczyzną, narodem chińskim, chińską kulturą, Komunistyczną Partią Chin i socjalizmem o chińskiej specyfice.

 

Pełne podsumowanie doświadczeń pracy w sferze religii:

– należy dogłębnie zrozumieć znaczenie właściwego prowadzenia pracy w sferze religii w całokształcie pracy Partii i państwa;

  należy ustanowić sprawne i  mocne mechanizmy kierowania//kierownictwa [religiami];

– należy utrzymać i rozwijać teorię religii socjalizmu o chińskiej specyfice;

– należy utrzymać podstawowe ukierunkowanie pracy Partii w sferze religii;

– należy trwać w dążeniu do sinizacji religii w naszym kraju;

– należy podtrzymywać jednoczenie się szerokich rzesz wyznawców wokół Partii i rządu;

– należy budować pozytywne i zdrowe relacje między religiami;

– należy wspierać organizacje wyznaniowe w umacnianiu samodzielnego budowania  ich struktur;

– należy podnosić poziom prawodawstwa dotyczącego religii.

 

Pogłębienie analizy zadań stojących przed nami i systemowa interpretacja nowych idei, nowych koncepcji i nowej strategii pracy w sferze religii w nowej epoce:

– trzeba integralnie, dokładnie i w pełni wdrażać politykę Partii w kwestii wolności wyznania, szanować wierzących, zarządzać sprawami religii zgodnie z prawem, zachowywać zasadę niezależności, samostanowienia i samodzielności, pozytywnie prowadzić do wzajemnego przystosowania się religii i socjalistycznego społeczeństwa;

  trzeba pogłębiać sinizację religii w naszym kraju, naprowadzać religie w naszym kraju do przyjmowania istotnych wartości socjalistycznych za własne wartości przewodnie, umacniać wśród dostojników religijnych i rzesz wyznawców identyfikację z wielką ojczyzną, narodem chińskim, chińską kulturą, Komunistyczną Partią Chin i socjalizmem o chińskiej specyfice;

– w środowiskach religijnych trzeba szerzyć patriotyzm, kolektywizm i socjalistyczne wychowanie; w sposób względem nich adekwatny wzmacniać edukację na temat historii Partii, historii Nowych Chin3, historii reform i otwarcia4, historii rozwoju socjalizmu tak, aby osoby sprawujące funkcje religijne i rzesze wyznawców przyswajały sobie i praktykowały istotę socjalistycznego systemu wartości i sławiły chińską kulturę;

– trzeba utrzymywać  kompleksowe podejście do bezpieczeństwa państwa, utrzymywać zasadę niezależności, autonomii i samodzielnej administracji oraz prowadzić związane  z tym prace z uwzględnieniem całej sytuacji; 

– trzeba wzmocnić zarządzanie sprawami religii w internecie;

– trzeba realistycznie rozwiązywać najbardziej widoczne problemy wpływające na zdrowe przekazywanie dziedzictwa religii w naszym kraju;

  trzeba wzmacniać budowanie własnych struktur organizacji religijnych i ulepszać  demokratyczny nadzór nad nimi przez zespoły kierownicze; 

– trzeba ze wszech miar promować zbudowanie rządów prawa w pracy w sferze religii, coraz szerzej rozwijać edukowanie i propagowanie rządów prawa. 

 

Przygotowanie trzech drużyn: 

  • Trzeba przygotować drużynę działaczy partyjnych i rządowych  dobrze posługujących się marksistowskimi poglądami na religię, zaznajomionych z pracą w sferze religii i umiejętnie pracujących z wiernymi; dla stałego podnoszenia ich kierowniczych kompetencji dążyć do pogłębienia przez nich studiów nad marksistowskimi poglądami na religię, teorii i kierunku polityki Partii w sprawach religii oraz wiedzy na temat religii. 
  • Trzeba przygotować  drużynę  przedstawicieli środowisk wyznawców religii, będących politycznie godnymi zaufania, z wybitnymi osiągnięciami w obszarze swoich religii, walorami moralnymi wzbudzającymi posłuch, [którzy mogą okazać się] użyteczni  w kluczowych momentach.
  • Trzeba przygotować drużynę naukowców  o niezachwianych przekonaniach politycznych, marksistowskich poglądach na religię, profesjonalnych w prowadzeniu badań i zdolnych do nowatorskiego badania religii, aby wzmocnić tworzenie marksistowskiego religioznawstwa jako dyscypliny naukowej. 
  • Trzeba usprawnić mechanizmy systemu  pracy w sferze religii, nadać  impuls całemu kompleksowi  porządkowania spraw religii, jak budowanie [sprawowanie] kierownictwa komitetów partyjnych, zarządzanie przez agendy rządowe, współdziałanie społeczeństwa oraz wyznaniowej samodyscypliny. 
  • Trzeba zapanować nad wszystkim, co jest związane z pracą w sferze religii, lepiej przygotować fundamenty, pracować dla dalekosiężnych korzyści, nie zwalniać nacisku, aby nieustannie odnosić sukcesy. 

---------------------------------

1 Oryginalny tekst został zamieszczony na stronie internetowej Qiushi: http://www.qstheory.cn/qshyjx/2021-12/06/c_1128135678.htm [10.03.2022]. Polskie tłumaczenie zostało opublikowane w: Chiny Dzisiaj, Rok XV, numer 1/2022, s. 14-15

2 Chodzi o dostrzeganie integralnej sytuacji państwa, czyli odchodzenie od partykularnych interesów danej religii.

3 Zwrot zleksykalizowany, odnosi się do historii Chin po proklamowaniu ChRL.

4 Skrócona, zleksykalizowana nazwa polityki Deng Xiaopinga, wprowadzona w końcu 1978 roku.

Jeśli chciałbyś/chciałabyś wesprzeć finansowo wydawanie czasopisma "Chiny Dzisiaj"
przekaż darowiznę na konto Stowarzyszenia Sinicum.

Numer konta:
79 1090 1753 0000 0001 1953 7494
Dopisek: Darowizna na cele Statutowe

Kontakt z Redakcją

Tel. 511 668 787
redakcja.chinydzisiaj@gmail.com
chinydzisiaj@sinicum.pl

sinicum logo300px png